Villkor

1. Generellt

Medlemskap ansöks via nassjobiltvatt.se eller i vår reception/café. Medlemskap utfärdas endast till myndig person över 18 år eller företag/organisation.

2. Abonnemang

Vid abonnemangsansökan utförs en kreditupplysning. Nässjö Biltvätt förbehåller sig fri prövningsrätt av ansökan.

3. Kredit

Kredit som beviljas kan komma att rapporteras av Nässjö Biltvätt till kreditregister liksom uppgift om bristande betalning, att kredit beviljats under oriktiga förutsättningar eller liknande missbruk av abonnemanget.

4. Faktura

Fakturering sker månadsvis i efterskott. Betalningen ska vara Nässjö Biltvätt tillhanda senast fakturans angivna förfallodag. Förfallodagen är 30 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning äger Nässjö Biltvätt rätt att debitera dröjsmålsränta i enlighet med dessa villkor samt påföra påminnelse- och kravavgifter samt inkassokostnader enligt lag. Dröjsmålsräntan är f.n. 2% per månad. Nässjö Biltvätt äger rätt att överlåta/pantsätta fordringar utan att i förväg inhämta kontohavarens godkännande.

5. Priser

Vi reserverar oss för prisändringar och hänvisar till vår hemsida nassjobiltvatt.se för aktuell prisbild.

6. Autogiro

6.1 Vid betalning med autogiro medger betalaren att uttag görs från angivet konto till Nässjö Biltvätt. Uttag görs på förfallodag, eller, om denna är en lördag eller helgdag, på närmast därpå följande vardag. Bankgirot är inte skyldigt att pröva behörigheten av gjorda uttag. Redovisningen över gjorda uttag får kontohavaren på kontoutdrag från banken. Betalaren förbinder sig gentemot betalningsmottagaren och Bankgirot att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på konto senaste dagen före förfallodagen.

6.2 Vid försummelse åtar sig betalaren att på uppkommande skulsaldo utge ränta och avgifter m.m enligt punkt 4. Som förutsättning för medgivande gäller att betalningsmottagaren svarar för riktigheten av betalningar och vid anfordran återbetalar vad som på grund av felaktighet kan ha överförts från betalarens konto. Uttag från konto får endast göras om betalningsmottagaren senast sju dagar före förfallodagen underrättat betalaren om betalningens belopp och förfallodag. Om betalaren ej medger uttaget ska denne omedelbart och senast fem bankdagar före förfallodagen underrätta sin bank. Kontohavarens medgivande gäller tillsvidare. Medgivandet upphör senast fem bankdagar efter det att medgivandet återkallats. Om kontohavaren vill återkalla ett medgivande görs detta genom meddelande till betalningsmottagaren eller skriftligen till banken.

7. Uppsägning

7.1 Uppsägning av medlemskap kan ske via medlemssidan på nassjobiltvatt.se.

7.2 Vid uppsägning av abonnemang så skall detta ske innan den 20:e i månaden.

7.3 Nässjö Biltvätt har rätt att säga upp avtalet omedelbart och spärra för ytterligare inköp om kontohavaren inte i rätt tid fullgör sina betalningsskyldigheter gentemot Nässjö Biltvätt eller vid befarad betalningsoförmåga hos kontohavaren. Nässjö Biltvätt har rätt att säga upp avtalet vid missbruk eller otillbörlig användning. Vid uppsägning av avtalet på i denna bestämmelse behandlade grunder förfaller hela krediten jämte ränta och avgifter till omedelbar betalning. Nässjö Biltvätt har vidare rätt att sätta och ändra eventuell kreditgräns utan föregående meddelande till kontohavaren.

7.4 Vid uppsägning av medlemskap avslutas abonnemang och pott om uppsägning sker innan den 20:de i månaden. Innestående pott som ej nyttjats återbetalas ej. Sker uppsägning efter den 20:de avslutas medlemskapet, abonnemanget och potten därpå följande månad.

8. Ej tillåten utrustning

Nässjö Biltvätt ansvarar ej för skador uppkomna på bil med extra utrustning och eftermonterad sådan som till exempel stege, takbox, cykelställ, spoiler, vinge, extra belysning mm.

9. Force Majeur

Nässjö Biltvätt ska inte vara ansvarigt för skada beroende på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, sabotage, strejk, bojkott, upplopp eller annan liknande omständighet. Förbehållet lockout, strejk och blockad gäller även om Nässjö Biltvätt själva vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Skador som kan uppkomma i andra fall ska ersättas av Nässjö Biltvätt endast i den mån skada kan orsakats av att Nässjö Biltvätt varit oaktsam. Nässjö Biltvätt ansvarar ej för fel på kortutrustning, kommunikationsutrustning eller förändring av Nässjö Biltvätts egna inköpsställen. Nässjö Biltvätt svarar heller inte för indirekta skador eller följdskador till annan skada, såvida annat inte följer tvingande lag. Svenska lag ska tillämpas på dess villkor. Tvister i anledning av dessa villkor ska avgöras av allmän domstol enligt rättegångsbalkens regler. Du som medlem är skyldig att uppvisa korrekt registreringsskylt väl synligt vid ankomst till Wash clubs anläggning så att avläsning via kamera kan ske.

10. Väder

Nässjö Biltvätt kan komma att hålla stängt vid hårt väder, definerat bland annat som temperatur under -20 garder celsius. Denna nivå kan även komma att ändras utan att kontohavaren meddelas.

11. Förändring av villkor och personuppgiftslagen

Dessa allmänna villkor gäller tills det att Nässjö Biltvätt meddelar annat. Nässjö Biltvätt äger rätt att meddela ändring genom skriftligt meddelande till kontohavaren via tex faktura och kontohavaren anses godkänt ändringen genom fortsatt utnyttjande av abonnemang och medlemskap. Kontohavaren är införstådd med och samtycker till Nässjö Biltvätts behandling av personuppgifter.

Org. Nr 559174-7315
Postadress: Esperyd 7, 571 94 Nässjö
Telefon: 070-767 05 02
e-post: info@nassjobiltvatt.se

Nässjö Biltvätt ABs huvudsakliga verksamhet är att driva anläggningar för automatisk rengöring av bilar.

Logga in

Logga in / fyll på saldo

Logga in

Ej medlem?

Registrera dig!